استارت‌آپ ویکند گردشگری سلامت اصفهان

استارت‌آپ ویکند گردشگری سلامت اصفهان

۱۱ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷
اصفهان- اتوبان شهید آقابابایی- شهرک سلامت اصفهان
برگزار کننده
استارت‌آپ ویکند گردشگری سلامت اصفهان

شهرک سلامت اصفهان

استارت‌آپ ویکند گردشگری سلامت اصفهان، از ساعت ۱۵ روز چهار‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷ تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی ازجمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن حوزه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و مزیت‌های رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

استارت‌‌آپ ویکند گردشگری سلامت، یک آموزشی- تجربی (Experiential Education) است که  طی ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می‌گردد. در این برنامه شـرکت‌کنندگان پرانگیزه‌ای شامل فعالان حوزه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته، برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت‌آپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم می‌آیند تا طی۵۴ ساعت ایده‌هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند.